Degustacja: „Polish Strong”

sobota 28.03.2020, godz. 20:00, 1h