Regulamin 13. edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa

REGULAMIN IMPREZY „Warszawski Festiwal Piwa” Miejski Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Łazienkowska 3, 24–26 III 2022 r.

Organizator: Degustacje Piwa Paweł Leszczyński, Warszawa 02-123, ul. Korotyńskiego 48/109

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj. przez firmę Degustacje Piwa Paweł Leszczyński (zwaną dalej „Organizatorem”), pod nazwą: „Warszawski Festiwal Piwa” (zwaną dalej: „Imprezą”). Impreza odbędzie się w dniach 24–26 III 2022 r. na Miejskim Stadionie Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzana (zwanych dalej „Uczestnikami Imprezy”). Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników Imprezy, a ponadto uregulowanie ich praw i obowiązków.

4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: „Służby Porządkowo-Informacyjne” – pracownicy wynajętej firmy ochroniarskiej, „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza (tj. Miejski Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienkowska 3, Warszawa).

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

1. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę, dla osób pełnoletnich, możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego jednorazowego biletu wstępu lub imiennego identyfikatora, karnetu czy biletu premium wydanego przez organizatora, wraz z dokumentem tożsamości. Karnetem, identyfikatorem lub biletem premium posługiwać się może jedynie osoba, której dane (imię, nazwisko) widnieją na karnecie/identyfikatorze/bilecie premium). Karnety działają przez cały czas trwania imprezy, a jednorazowe bilety uprawniają jedynie do jednokrotnego wejścia na teren Imprezy.

2. Zamówienie biletów kartonikowych na Warszawskie Festiwal Piwa jest możliwe do dnia 22 III 2022 r. Bilety dotrą do zamawiających najpóźniej do dnia 24 III 2022 r.

3. Dzieci oraz osoby nieletnie nie muszą uiszczać opłaty za wstęp na Imprezę. Na terenie Imprezy mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje je absolutny zakaz spożywania alkoholu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) osobie posiadającej alkohol niezakupiony na terenie Imprezy,

c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo-Informacyjnych.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Uczestnicy Imprezy muszą posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.

2. Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy bezpieczeństwo oraz porządek poprzez m.in.:

a) służby Porządkowo-Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowo-Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków Służb Porządkowo-Informacyjnych. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Służby Porządkowo-Informacyjne są uprawnione do:

a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 2 c) Regulaminu,

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowo-Informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

6. Służby Porządkowo-Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

7. Członkowie Służb Porządkowo-Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

8. W przypadku stwierdzenia w zawartości bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowo-Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Imprezy.

9. W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych niezakupionych na Imprezie, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowo-Informacyjnych ma prawo poprosić taką osobę o opuszczenie Terenu Imprezy.

10. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

11. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

12. Spożywanie zakupionego na terenie Imprezy piwa możliwe jest tylko w obrębie stoisk, na których dokonano zakupu alkoholu.

13. Uczestnicy imprezy mogą podczas jej trwania znajdować się pod wpływem silnych bodźców świetlnych lub dźwiękowych o natężeniu dopuszczonym prawem, jednak znacząco wyższym, niż normalnie spotykane w codziennym życiu. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.

14. Zamiana przez organizatora elementów dodatkowych imprezy na inne, równoważne, nie stanowi zmiany umowy zawartej z konsumentem ani niezgodności świadczenia z zawartą umową.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

1. Organizator informuje, że przebieg Imprezy utrwalany jest dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany, nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

2. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.

V. ZAPISY ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19.

1. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, w związku z obowiązkiem nałożonym przez Ustawodawcę, Organizator może przekazać, na jego żądanie, dane osobowe uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym.

2. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w maseczkę.

3. Na żądanie Organizatora uczestnik ma przy wejściu obowiązek złożenia pisemnego lub werbalnego oświadczenia, że uczestnik nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Oświadczenie takie można złożyć również on-line.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: http://warszawskifestiwalpiwa.pl i w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Prawa.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 roku.

Warszawa, 20 grudnia 2021 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *