§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Festiwalu jest firma Degustacje Piwa Paweł Leszczyński z siedzibą w Warszawie (02-123, Korotyńskiego 48/109), NIP 5262727303 (dalej: Organizator).
 2. Regulamin dotyczy Warszawskiego Festiwalu Piwa (dalej: Festiwalu), który odbywa się w dniach 21–23 III 2024 r. na Miejskim Stadionie Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie (dalej: Teren Festiwalu).
 3. Postanowienia Regulaminu kierowane są do uczestników Festiwalu oraz pozostałych osób przebywających na Terenie Festiwalu w trakcie jego trwania, nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Festiwalu.

§2 – WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU
 4. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi służby porządkowej i/lub służby informacyjnej działających w imieniu organizatora ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie w tym: Biletu wstępu, Zaproszenia, Akredytacji, Opaski, i/lub dowodu tożsamości.
 5. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zastosowania się do postanowień w nim zawartych, a udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 6. Przy wejściu na festiwal wystawcy i posiadacze Karnetu otrzymają opaskę upoważniającą do wielokrotnego wstępu na teren imprezy w czasie określonym na bilecie/karnecie. Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom. Jej zagubienie lub zniszczenie jest równoznaczne z brakiem biletu wstępu na Festiwal.
 7. Dzieci i osoby nieletnie pod opieką rodziców nie potrzebują biletu wstępu. Na terenie Imprezy mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje je absolutny zakaz spożywania alkoholu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Festiwalu:
   a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
   b) osobie posiadającej alkohol niezakupiony na terenie Imprezy,
   c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
   d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo-Informacyjnych.

  §3 – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENI FESTIWALU
 10. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do przebywania na Terenie Festiwalu w czasie jego trwania, tj. od chwili oficjalnego rozpoczęcia do czasu oficjalnego zakończenia Festiwalu przez Organizatora.
 11. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do nieskrępowanego poruszania się po Terenie Festiwalu, do którego ma dostęp, z zastrzeżeniem miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników Festiwalu, w szczególności rampa, płoty, ogrodzenia, dachy budynków, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń lub pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora Festiwalu oraz wystawcy Festiwalu.
 12. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do nieskrępowanego uczestnictwa w Wydarzeniu, w szczególności do wyrażania swoich emocji, z zastrzeżeniem przestrzegania postanowień Regulaminu oraz poszanowania praw i godności osób trzecich.
 13. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do uzyskiwania od Organizatora informacji o umiejscowieniu punktu medycznego, punktów informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa.
 14. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do korzystania z pomocy medycznej.
 15. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do korzystania z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Uczestnik Festiwalu jest uprawniony do niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń dotyczących poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na Terenie Festiwalu oraz składania skarg i wniosków z tego tytułu do Organizatora.
 17. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych służb i organów - do wykonywania ich poleceń. Przez służby porządkowe lub służby informacyjne Organizatora rozumie się także odpowiednie służby działające na zlecenie Organizatora.
 18. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, z wyłączeniem wystawców Wydarzenia, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych, zbierania podpisów na Terenie Festiwalu podczas jego trwania bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 19. Zabrania się prezentowania w trakcie Festiwalu jakichkolwiek haseł i okrzyków obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich lub poniżających, prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, a także skłaniania innych osób przebywających na Terenie Festiwalu do głoszenia takich treści, np. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków.
 20. Zabrania się rozniecania i podsycania ognia na Terenie Festiwalu.
 21. Zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów na Terenie Festiwalu poza miejscami wyznaczonymi.
 22. Zabrania się niszczenia i przywłaszczania oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu.
 23. Zabrania się zaśmiecania Terenu Festiwalu.
 24. Zabrania się nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych, dojazdowych dla służb ratowniczych oraz zastawiania hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub usuwającej zagrożenie bezpieczeństwa Festiwalu lub jego uczestników.

  § 4-Uprawnienia i obowiązki Organizatora
 25. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu mogą stanowić dowody w zakresie stosownych postępowań. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony przez Organizatora i/lub podmioty z nim współpracujące w ramach realizacji celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych. W przypadku realizacji celów reklamowych oraz promocyjnych, wizerunek poszczególnych osób stanowić będzie element większej całości, nie będzie to wizerunek indywidualnej osoby.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo zabronienia wniesienia lub posiadania na Terenie Festiwalu dowolnego przedmiotu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego określonego prawem lub Regulaminem.
 27. Organizator jest uprawniony do usunięcia osób przebywających na Terenie Festiwalu, które zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

  § 5 – Dane osobowe
 28. Administratorem danych osobowych jest firma Degustacje Piwa Paweł Leszczyński z siedzibą w Warszawie (02-123, Korotyńskiego 48/109), NIP 5262727303 (dalej: Administrator). Można się z nim skontaktować przesyłając e-mail na adres: bok@warszawskifestiwalpiwa.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
 29. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: bok@warszawskifestiwalpiwa.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem Do Inspektora Ochrony Danych.
 30. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   a) realizacja działań marketingowych/handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   c) realizacja monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób, obszarów i obiektów należących do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 31. Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przechowywane są:
   a) do momentu przedawnienia roszczeń albo
   b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
   c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo
   d) w zakresie danych przetwarzanych w ramach prowadzonego monitoringu przez okres 30 dni;
   e) w zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.
 32. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 34. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


  § 6 – Bezpieczeństwo
 35. Za bezpieczeństwo Festiwalu na Terenie Festiwalu i w czasie jego trwania odpowiada Organizator.
 36. Uczestnik Festiwalu obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać prawa i Regulaminu.
 37. Zabrania się wnoszenia i wprowadzania na Teren Festiwalu lub posiadania podczas Festiwalu, a Organizator odmawia wstępu na Teren Festiwalu osobie lub odpowiednio usuwa ją z Terenu Festiwalu, w przypadkach próby takiego wniesienia, wprowadzenia lub posiadania podczas Festiwalu:
   a) broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
   b) materiałów wybuchowych;
   c) wyrobów pirotechnicznych;
   d) materiałów pożarowo niebezpiecznych;
   e) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   f) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, ksenofobiczne lub wulgarne;
   g) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
   h) trąbek, instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Festiwalu;
   i) transparentów, flag lub innych materiałów mogących ograniczać widoczność innym uczestnikom Festiwalu, lub mogących ograniczać widoczność materiałów reklamowych, lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
   j) wskaźników laserowych;
   k) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
   l) alkoholu;
   m) dronów.
 38. Zakaz wskazany w ust. powyżej nie ma zastosowania do osób uprawnionych przez Organizatora do sprzedaży alkoholu na Terenie Festiwalu.
 39. Na Wydarzeniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych mogą być sprzedawane i podawane napoje alkoholowe. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie oraz zgodę Organizatora.
 40. Dopuszczalne jest spożywanie alkoholu na Terenie Festiwalu.

  § 7. Służby porządkowe
 41. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione do:
   a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
   b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa Regulaminie;
   c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, obiektu lub terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń usunięcia z Terenu Festiwalu;
   d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 42. Służby porządkowe Organizatora:
   a) odmawiają wstępu na Teren Festiwalu:
    ▪ osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w uprawnieniach Służb Porządkowych,
    ▪ osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
    ▪ osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w § 6 ust. 3 i § 3 ust. 13 Regulaminu,
    ▪ osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
   b) mają prawo usunąć z Terenu Festiwalu osoby, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. A-d lub takie, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem;
   c) Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Festiwalu osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.
 43. Osoba przebywająca na Terenie Festiwalu, w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Festiwalu zobowiązana jest:
   a) natychmiast powiadomić służby porządkowe lub służby informacyjne Organizatora;
   b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w pkt 1;
   c) unikać wywoływania paniki;
   d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

  § 8 – Przepisy końcowe
 44. Organizator zastrzega sobie prawo do:
   a) zmiany terminu Festiwalu lub jego odwołania z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu niezwłocznie po podjęciu decyzji o konieczności ich dokonania;
   b) dochodzenia roszczeń, od uczestnika Festiwalu za wyrządzone przez niego szkody.
 45. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a bezpośrednio przed Wydarzeniem i w jego trakcie również przed wejściem na Teren Festiwalu.
 46. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Festiwalu.

  Warszawa, 1 marca 2024 r.

.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *