Piwna Mila na #WFP9

Niestety ze względu na pogodę i zły stan boiska Legia nie wyraziła zgody na przeprowadzenie Piwnej Mili. Bardzo nam przykro, do ostatniej chwili otrzymywaliśmy zapewnienia, że bieg będzie mógł się odbyć i taka decyzja jest również dla nas zaskoczeniem.

W późnych latach 90. w celu zebrania danych na temat piwnej mili w jednym miejscu i ujednolicenia tej konkurencji, stworzono stronę internetową Beermile.com. Znajdują się na niej między innymi aktualne rekordy oraz oficjalne zasady, które to – na potrzeby rzemieślniczego festiwalu – minimalnie przerobiliśmy:

1. Każdy zawodnik pije cztery piwa i biegnie cztery okrążenia wokół stadionu. Jedno piwo – jedno okrążenie.
2. Piwo musi zostać wypite przed rozpoczęciem okrążenia w 10-metrowym obszarze przejściowym przed linią mety/startu.
3. Kobiety także są zobowiązane wypić cztery piwa (poprzednie zasady zobowiązywały do wypicia trzech).
4. Uczestnicy powinni pić piwo z kubeczka, a jego rozmiar nie powinien być mniejszy niż 0,3 l. Piwem biegu będzie Bałwan z Browaru Artezan.
5. Zawodnicy, którzy zwymiotują przed ukończeniem wyścigu, muszą wykonać jedno karne okrążenie na końcu biegu (po przebiegnięciu 4. okrążenia), ale już bez konieczności picia piątego piwa. Uwaga: wymiotowanie więcej niż jednokrotnie nadal zobowiązuje do wykonania tylko jednej karnej rundy.

Formularz do zapisów znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/UxqxsFWVnq8wygaU2, jednak rekrutacja jest już zakończona. Przyjęliśmy pierwsze 40 osób, a w razie rezygnacji przyjmować będziemy kolejne z ławki rezerwowych. W razie zbyt małej ilości osób zakładamy też możliwość rekrutacji przed samym wydarzeniem lub w jego trakcie. To pierwsza edycja biegu, w związku z tym ograniczamy liczbę uczestników – nie wiemy ile osób w praktyce przebiegnie wąskim pasem trawy przy świętej murawie. Do zapisanych osób wyślemy odpowiednią wiadomość na parę dni przed festiwalem.

Współorganizatorem Piwnej Mili jest Mikkeller Running Club Warsaw

Udział w biegu dla uczestników WFP jest, oczywiście, bezpłatny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Beer Mile at #WFP9

Unfortunately because of bad weather and bad state of grass Legia has cancelled the Beer Mile Run. Were very sorry, ’till last moment we were not aware of this situation and this comes a surprise for as as well.

In the late 1990s, the Beermile.com website was created to gather data on the beer mile in one place and to unify the competition. It contains, among others, current records and official rules, which – for the needs of the craft festival – we have minimized:

  1. Each player drinks four beers and runs four laps around the stadium. One beer – one lap.
  2. The beer must be drunk before the start of the lap in the 10-meter transition area in front of the finish / start line.
  3. Women are also obliged to drink four beers (previous rules required three).
  4. Participants should drink beer from a cup, and its size should not be less than 0.3 liters. The beer will be Bałwan (Snowman) from the Artezan Brewery.
  5. Players who vomit before finishing the race must perform one penalty lap at the end of the run (after running the 4th lap), but without having to drink a fifth beer. Note: vomiting more than once still requires only one penalty round.

The registration form can be found at: https://goo.gl/forms/UxqxsFWVnq8wygaU2, however the recruitment is already completed. We also assume the possibility of recruiting before or during the event. This is the first edition of the run, therefore we limit the number of participants – we do not know how many people will in practice run a narrow strip of the holy stadium grass. We will send a message to the registered people a few days before the festival.

The Run is coorgansed by Mikkeller Running Club Warsaw.

Participation in the race is free for WFP participants.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *